Χωροχρονικό Παρατηρητήριο Αξιολόγησης Αμπελουργικού και Οινικού Δυναμικού ΟΠΑΠ Νεμέας

Στις 9/7/2018 στα πλαίσια της δράσης ΕΡΕΥΝΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ η Ερευνητική Μονάδα GIS ανέλαβε, ως συντονιστής φορέας πρόγραμμα, με τίτλο Χωροχρονικό Παρατηρητήριο Αξιολόγησης Αμπελουργικού και Οινικού Δυναμικού ΠΟΠ Νεμέας σε συνεργασία με το Εργ. Οινολογίας ΓΠΑ, το Εργ. Γαλακτομίας ΓΠΑ και 5 μεγάλα οινοποιεία της αμπελουργικής Ζώνης. Στόχος του προγράμματος είναι η δημιουργία και η ανάπτυξη ενός χρονικού και χωρικού παρατηρητηρίου αξιολόγησης του αμπελουργικού και οινικού δυναμικού ΠΟΠ Νεμέας και την διάκριση του ΠΟΠ σε χωρικές ενότητες (υποζώνες-terroir) στηριζόμενοι σε τεχνολογίες τηλεπισκόπησης και Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS), καθώς και σε σύγχρονες εργαστηριακές αναλυτικές μεθοδολογίες που θα συμβάλλουν στην απόκτηση γνώσης για την επίδραση των αβιοτικών και βιοτικών παραγόντων στη ποικιλία  Αγιωργίτικου.

Το πρόγραμμα, με Επιστημονικό υπεύθυνο - Συντονιστή, κ. Καλύβα Διονύσιο, καθηγητή ΓΠΑ, αποτελεί μία από τις πρώτες προσπάθειες παρακολούθησης μιας τόσο μεγάλης και οικονομικά σημαντικής έκτασης με σύγχρονα ψηφιακά μέσα, όπως δορυφορικές εικόνες, ΣμηΕΑ, εφαρμογές συλλογής δεδομένων στο πεδίο, δίκτυο μετεωρολογικών σταθμών και αισθητήρων.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την επίσημη ιστοσελίδα του έργου http://nemeaopap.aua.gr/

 

     

 

 

 

«Η εργασία υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)  (κωδικός έργου:Τ1ΕΔΚ-04202)»