Έρευνα

Η ΕΜΓΠΣ αναπτύσει ερευνητική δραστηριότητα τόσο σε θεωρητικό όσο και σε εφαρμοσμένο επίπεδο. Στο πλαίσιο αυτό συμμετέχει και συμβάλει στην εκπόνηση πτυχιακών μελετών, μεταπτυχιακών-διαδακτορικών διατριβών αλλα και ερευνητικών προγραμμάτων.

Ερευνητικά πεδία

  • Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα
  • Χωρική Ανάλυση
  • Γεωστατιστική
  • Αλλαγές Χρήσεων Γη
  • Αξιολόγηση Γαιών
  • Web GIS
  • Γεωργία Ακριβείας

 

Ερευνητικό έργο ΕΜΓΠΣ