Εκπαίδευση

Το διδακτικό προσωπικό της μονάδας συμμετέχει στην διδασκαλία προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων καθώς και στη διοργάνωση σεμιναρίων.

 

Προπτυχιακά Μαθήματα

 • «Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα»
 • «Εφαρμογές των Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων στο Περιβάλλον»
 • «Σύγχρονες Τεχνικές στην Απογραφή των Εδαφικών Πόρων με χρήση Η/Υ»

 

Μεταπτυχιακά μαθήματα

 • «Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα»
 • «Επεξεργασία Διανυσματικών και Πλεγματικών Δεδομένων - Χωρική Μοντελοποίηση»
 • «Χωρική Στατιστική - Γεωστατιστική»
 • «Προηγμένες Εφαρμογές Τηλεπισκόπησης και GIS»

 

Διδασκόμενα μαθήματα

«Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα»

 • 4ο Εξάµηνο - Τµήµα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής
 • 5ο Εξάµηνο / Επιλογή
 • Διδάσκοντες: Δ. Καλύβας

Εισαγωγή στα γεωγραφικά πληροφοριακά συστήµατα. Αρχεία, βάσεις δεδομένων για γεωγραφικά δεδομένα. Εισαγωγή στην τοπολογία. Χωρικές δοµές δεδομένων. Χωρικά μοντέλα δεδομένων - Ψηφιακά μοντέλα απεικόνισης του αναγλύφου. Εισαγωγή, επαλήθευση, αποθήκευση και ανάκτηση των γεωγραφικών δεδοµένων. Προεπεξεργασία των γεωγραφικών δεδοµένων. Γεωµετρικές πράξεις στα γεωγροφικά δεδοµένα. Παραλλακτικότητα και κατηγορίες λαθών των γεωγραφικών δεδοµένων. Μέθοδοι ταξινόµησης, γραµµικής παρεµβολής και γεωστατιστικής επεξεργασίας των γεωγραφικών δεδοµένων. Φωτοερµηνεία.

 

«Εφαρμογές των Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων στο Περιβάλλον»

 • 7ο Εξάµηνο / Επιλογή - Τµήµα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής / Τοµέας Εδαφολογίας & Γεωργικής Χηµείας
 • Διδάσκοντες: Δ. Καλύβας

Ανάλυση και αντίληψη του χώρου. Εισαγωγή στη χαρτογραφία - χορτογραφική σύνθεση. Κανόνες χαρτογραφικής σύνθεσης µε Η/Υ. Μεθοδολογία απεικόνισης γεωγραφικών πληροφοριών ανά είδος και εφαρµογή. Χαρτογραφική παραγωγή. Εφαρμογή των ΓΠΣ (α) στη φυσική γεωγραφία (β) στην αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών (γ) στην καταγραφή και παρακολούθηση χρήσεων γης γεωργικών περιοχών, αστικών και περιοχών µε δυναµική ανάπτυξη (δ) στα συστήµατα λήψης αποφάσεων περιβαλλοντικού σχεδιασµού (ε) στη διαχείριση της ρύπανσης (στ) στην ανάπλαση υποβαθµισµένων περιοχών (ζ) στην ανάδειξη του φυσικού κάλους φυσικών µνηµείων. Αυτόµατη πλοήγηση. Φορητά συστήµατα ΓΠΣ. Ανάλυση δικτύων υποδοµών. Εύρεση βέλτιστων διαδροµών.

 

«Σύγχρονες Τεχνικές στην Απογραφή των Εδαφικών Πόρων με χρήση Η/Υ»

 • 9ο Εξάµηνο / Επιλογή - Τµήµα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής
 • Διδάσκοντες: Δ. Καλύβας

Στατιστική ανάλυση περιβαλλοντικών δεδομένων. Χωρική ανάλυση, χωρική στατιστική. Μέθοδοι χωρικής παρεµβολής. Γεωστατιστικές μέθοδοι παρεµβολής. Συστήµατα λήψης αποφάσεων των Φυσικών πόρων. Ψηφιακά μοντέλα απεικόνισης ανάγλυφου. Χωρικό φιλτράρισµα. Κλίση. Έκθεση. Χάρτες θέασης. Μεθοδολογία για κατασκευή χαρτών σκίασης και χαρτών ακτινοβολίας. Θεωρία ασαφών συνόλων, εφαρμογές των ασαφών συνόλων στην αξιοποίηση - ταξινόμηση εδαφών. Μοντέλα προσομοίωσης λειτουργιών φυσικού περιβάλλοντος.

 

 

Εκπαιδευτικά Σεμινάρια

Σεμινάρια Οκτώβριος Δεκέμβριος 2016

2ος κύκλος εκπαιδευτικών σεμιναρίων Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2016

Ενημερωτικές Συναντήσεις για τις "Γεωχωρικές Προσεγγίσεις και Εξελίξεις στη Γεωργία και στο Περιβάλλον"